Nabavka

  • Cevovodi, ventili, armatura, plinovi, poklopci i kupole
  • Pritisak i procesna oprema, rotirajuća i stacionarna oprema, čelična konstrukcija
  • Za obradu vode, elektro i instrumetacijski materijal i oprema aditivi za rafinerijsku industriju